Τα λεμφοιδήματα είναι αποτέλεσμα οιδήματος (διόγκωση) ενός τμήματος του σώματος που προκαλείται από την ανώμαλη συσσώρευση του λεμφικού υγρού, λόγω απουσίας ή δυσλειτουργίας-βλάβης των λεμφαγγείων/λεμφαδένων. Τα λεμφοιδήματα είναι είτε πρωτοπαθή ή δευτεροπαθή και συνήθως εκδηλώνονται στα άκρα του ανθρώπινου σώματος. Τα πρωτοπαθή προκαλούνται από αίτια μη εμφανή, ενώ τα δευτεροπαθή προκαλούνται από τραυματισμό, ουλή ή εκτομή στους λεμφαδένες. Σημαντικός ρόλο διαδραματίζει η διατροφή καθώς και η λήψη αρκετής ποσότητας υγρών.

Αγγειακά - εγκεφαλικά επεισόδια